Taalunie publicatieserver
Vindplaatsen
 • Alfa-nieuws
  415 publicaties
  Alfa-nieuws verscheen van 1997 tot en met 2010. De redactie schrijft in het eerste nummer:
  In april '97 organiseerde Levende Talen een studiedag over alfabetisering in het onderwijs aan jeugdige nieuwkomers in het voortgezet onderwijs. Er bleek zoveel belangstelling te zijn dat de studiedag in juni nogmaals is gehouden. Enkele deelnemers vroegen zich af of er niet zoiets als een nieuwsbrief zou kunnen komen over alfabetisering om ‘bij’ te kunnen blijven.
 • Moer
  1974 publicaties
  Moer was een uitgave van de Nederlandse vereniging in het onderwijs Nederlands (VON Nederland). Het verscheen voor het eerst in 1969, en beleefde 35 jaargangen.
  in het Ten Geleide in nr 2 van jaargang 1 schrijft de redactie:

  MOER is bestemd voor allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het geven van onderwijs in het Nederlands. Juist door zijn centrale plaats is de reikwijdte van dit onderwijs zeer groot; we zullen niet nalaten ook grensgebieden te betreden. MOER is evenals de VON "longitudinaal", hetgeen betekent, dat zowel het "fundamentonderwijs" - aan kleuters - als het wetenschappelijk onderwijs met alles wat daartussen valt, onze aandacht vraagt.
  We zijn er namelijk van overtuigd, dat we van elkaars problemen en oplossingen veel kunnen leren: bepaalde technieken van b.v. het basisonderwijs zijn ook heel goed te gebruiken op b.v. de havo. Ieder die meent zijn collega's iets te kunnen vertellen wat van praktisch belang is, kan dan ook zeker zijn van onze aandacht.
  [...]
  Hiernaast wil MOER de lezer in contact brengen met het wetenschappelijk didactisch onderzoek. Dankzij nauwe samenwerking met de pedagogische centra zijn op dit ogenblik reeds drie medewerkers begonnen met didactische documentatie, waarbij het buitenland, dat ons in vele opzichten ver voor is, grote aandacht krijgt. We menen, dat hun werk en de daaruit voortvloeiende publikaties in MOER veel invloed kunnen gaan hebben op de verbetering en vernieuwing. van ons moedertaalonderwijs.
 • Spiegel
  451 publicaties
  Spiegel verscheen voor het eerst in 1983 en be;eefde 17 jaargangen.

  De reactie introduceerde het tijdschrift als volgt in jaargang 1, nr 1:
  Spiegel is een tijdschrift voor onderzoek en ontwikkeling op het terrein van de didactiek van het moedertaalonderwijs en van de opleiding tot leraar in de moedertaal. Ook bijdragen uit de andere vakdidactieken en verwante, onderwijskundige disciplines kunnen een plaats krijgen in dit blad, als ze op een of andere manier van belang zijn voor het onderzoek en de ontwikkeling op het terrein van de moedertaaldidactiek of van de opleiding tot leraar in de moedertaal.
  Het redactionele beleid beoogt verschillende wetenschappelijke stromingen, methodologieën en visies op (moedertaal) onderwijs met elkaar in contact te brengen en de discussies tussen aanhangers daarvan te stimuleren door hun publikatieruimte te bieden.
 • Tsjip
  924 publicaties
  Tsjip verscheen voor het eerst in 1091 en beleefde 15 jaargangen. het was het 'bulletin' van de Stichting Promotie Literatuuronderwjs (SPL), en was tijdschrift voor literaire vorming, van alle leeftijden.
 • Vonk
  2379 publicaties
  Vonk verscheen voor het eerste in 1971, en beleefde 35 jaargangen. het is het blad van de Vlaamse vereniging voor onderwijs in het Nederlands (VON Vlaanderen). De reactie schrijft in jaargang 12, nr 1:
  Vonk-lezers zijn mensen die gewoon voor de klas staan of die zich daarop voorbereiden : dit is onze belangrijkstedoelgroep. Uit een enquête is gebleken dat deze lezers zich vooral interesseren voor VON-ideeën in werking: wat kunnen zij praktisch in de klas gaan doen om hun onderwijs te veranderen ? Vonk moet dus1 niet een avant gardeblad zijn, met veel theoretische beschouwingen, het moet de VON-ideeën zo voorstellen dat de lezers erin kunnen komen, het moet ze inspireren voor de directe klassepraktijk. Daarom ook zijn we vooral uit op artikels uit eigen ervaring: wat heb je zelf gedaan met praten en luisteren, lezen en schrijven? Wat ging goed en wat wil je de volgende keer anders doen? Met deze ideeën in het achterhoofd leest de redactie de artikels na, waarna ze regelmatig schrijvers verzoekt hun stukken te herwerken of aan te vullen. Als je een plan hebt voor een artikel, kun je ook evtl. een concept bezorgen, waarna de redactie graag wil adviseren voor verdere uitwerking.